UCHWAŁA NR XXXIV.399.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 czerwca 2016 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XXXIV.399.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV.399.2016
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych orazprzepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji wZielonej Górze.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r. poz. 573), art. 33a ust. 6, i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z2015 r. poz. 915) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporciezbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje :

 

Rozdział 1.

Zasady ogólne

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdówulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji wZielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w §2.

§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, którapowierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniachpodmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartegoporozumienia międzygminnego.

Rozdział 2.

Ceny biletów

§ 3. Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym publicznym transportemzbiorowym świadczonym przez MZK:

1) miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;

2) podmiejską strefę biletową na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry domiejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem;

3) pozamiejską strefę biletową – poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór.

 

§ 4. 1. Ustala się ceny papierowych biletów jednorazowych zakupionych w automatach biletowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) w miejskiej strefie biletowej:

- normalnych – 3,00 zł,

- ulgowych – 1,50 zł,

b) w podmiejskiej strefie biletowej:

- normalnych – 4,40 zł,

- ulgowych – 2,20 zł;

c) w pozamiejskiej strefie biletowej:

- normalnych – 3,40 zł,

- ulgowych – 1,70 zł;

2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych przez 24 godziny od czasu skasowania, z zastrzeżeniem ust.2:

a) w miejskiej strefie biletowej:

- normalnych – 12,00 zł,

- ulgowych – 6,00 zł,

b) we wszystkich strefach biletowych:

- normalnych – 20,00 zł,

- ulgowych – 10,00 zł.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu.

 

§ 5. Ustala się ceny za przejazdy do dwóch przystanków płacone biletem elektronicznym (krótkiprzejazd) na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) w miejskiej strefie biletowej – 1,00 zł;

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 2,00 zł;

3) w pozamiejskiej strefie biletowej – 1,30 zł.

 

§ 6. 1. Ustala się ceny za przejazdy w miejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) od 3 do 8 przystanków:

a) normalnych – 2,60 zł,

b) ulgowych – 1,30 zł;

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a) normalnych – 0,04 zł,

b) ulgowych – 0,02 zł.

2. Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż:

1) bilet normalny – 3,00 zł;

2) bilet ulgowy – 1,50 zł.

 

§ 7. 1. Ustala się ceny za przejazdy w podmiejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) od 3 do 8 przystanków:

a) normalnych – 4,00 zł,

b) ulgowych – 2,00 zł;

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a) normalnych – 0,04 zł,

b) ulgowych – 0,02 zł.

2. Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż:

1) bilet normalny – 4,40 zł;

2) bilet ulgowy – 2,20 zł.

 

§ 8. Ustala się ceny za przejazdy w pozamiejskiej strefie biletowej płaconebiletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu powyżej 3 przystanków:

1) normalnych – 3,20 zł,

2) ulgowych – 1,60 zł.

 

§ 9. 1. Bilet elektroniczny upoważnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 20 minut.

2. Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem.

3. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego.

 

§ 10. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:

1) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych, z określoną ilością przejazdów (bilet traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi):

a) 30-przejazdowych:

- normalnych – 60,00 zł,

- ulgowych – 30,00 zł,

b) 90-przejazdowych:

- normalnych – 76,00 zł,

- ulgowych – 38,00 zł;

2) sieciowych biletów na okaziciela trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów - normalnych – 200,00 zł;

3) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a) normalnych – 90,00 zł,

b) ulgowych – 45,00 zł;

4) sieciowych biletów imiennych dziewięćdziesięciodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a) normalnych – 260,00 zł,

b) ulgowych – 130,00 zł.

 

§ 11. 1. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w podmiejskiej strefie biletowej jak w ust. 2-3.

2. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w podmiejskiej strefie biletowej:

1) bez możliwości przesiadki w miejskiej strefie biletowej:

a) normalnych – 130,00 zł,

b) ulgowych – 65,00 zł;

2) z możliwością przesiadki w miejskiej strefie biletowej:

a) w tym 45 przejazdów na liniach miejskich:

- normalnych – 140,00 zł,

- ulgowych – 70,00 zł,

b) w tym 90 przejazdów na liniach miejskich:

- normalnych – 160,00 zł,

- ulgowych – 80,00 zł,

c) bez limitu ilości przejazdów na liniach miejskich:

- normalnych – 180,00 zł,

- ulgowych – 90,00 zł.

3. Bilet określony w ust. 2 traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi.

 

§ 12. 1. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych - ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej z zastrzeżeniem ust. 2:

1) w miejskiej strefie biletowej – 380,00 zł;

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 700,00 zł.

2. Termin ważności biletu określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 30 września następnego roku.

 

§ 13. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):

1) w miejskiej strefie biletowej – 170,00 zł;

2) w podmiejskiej strefie biletowej – 320,00 zł.

 

§ 14. Ustala się ceny sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych obowiązujących we wszystkich strefach biletowych:

1) normalnych - 360,00 zł;

2) ulgowych - 180,00 zł.

 

Rozdział 3.

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 

§ 15. 1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;

2) dzieciom z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub przedszkola oraz ich opiekunom w czasie podróży, w przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko (z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnego, wydanego przez MZK, stosownego biletu elektronicznego;

3) uczniom z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny oraz ich opiekunom w czasie podróży, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

4) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

5) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności), a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie, oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

6) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty), jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

7) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie oraz ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

8) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;

9) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego wydanego przez MZK stosownego biletu elektronicznego;

10) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

11) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

12) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

13) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Gminy;

14) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

15) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadany przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

16) dzieciom do lat 7, których rodzice posiadają Kartę Zielonogórskiej Rodziny „Zgrana Rodzina” - na podstawie imiennej e-karty wydanej przez MZK;

17) posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;

18) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, którym nadano odznakę „Dawca Przeszczepu” przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie legitymacji „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowodu tożsamości, MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów;

19) matkom i ich dzieciom, przebywającym w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie aktualnie obowiązującej legitymacji imiennej oraz ważnego, wydanego przez MZK, stosownego biletu elektronicznego.

2. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują za przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich.

3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują za przewóz zwierząt.

 

§ 16. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1) uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

2) dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;

3) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;

4) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej wZielonej Górze i gminy Zabór, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;

5) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów;

6) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje;

7) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną;

8) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania;

9) uczniom i studentom zagranicznych szkół i uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card).

 

§ 17. 1. Przy wystawieniu biletu elektronicznego zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w § 15 i § 16.

2. Imienny bilet elektroniczny stanowi dokument potwierdzający ulgi w czasie przejazdu autobusem.

 

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do:

1) przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów:

a) w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra,

b) w „Dniu bez samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

c) w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach, nie większych jednak niż maksymalna cena za normalny bilet obowiązujący na danej trasie.

 

Rozdział 4.

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych

 

§ 19. Za przejazd bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

2) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

3) opłata dodatkowa za spowodowanie bezuzasadnionej przyczyny zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy pojazdu – 140 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

4) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 5 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 7 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

5) osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej.

 

Rozdział 5.

Postanowienia przejściowe

 

§ 20. Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.

§ 21. Do spraw wszczętych na podstawie rozdziału 4 i nie zakończonych ostatecznie do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 22. Zachowują moc uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane na podstawie §19 uchwały, o której mowa w §23.

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

 

§ 23. Traci moc uchwała nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2594 z późn. zm.3)).

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin

Bogusław Pabierowski

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2016-07-18 10:17:24Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu