UCHWAŁA NR XXV.233.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24.11.2015 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XXV.233.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24.11.2015 r.

 

UCHWAŁA NR XXV.233.2015
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 24 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 – tekst jednolity), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity) oraz art. 15 ust 1
pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1440 - tekst jednolity) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów
taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw Zielonej Górze
(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2594 z późn. zm.1)) w § 16 kropkę po pkt 14 zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, którym nadano odznakę „Dawca
Przeszczepu” przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lub
innych regenerujących się komórek i tkanek lub którym nadano tytuł i odznakę „Zasłużony
Dawca Przeszczepu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie legitymacji
„Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowodu tożsamości, MZK
wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Paweł Sroczyński

 

UCHWAŁA NR XXV.233.2015RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 24 listopada 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień doprzejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przezMiejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 – tekst jednolity), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity) oraz art. 15 ust 1pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1440 - tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawieustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisówtaryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw Zielonej Górze(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2594 z późn. zm.1)) w § 16 kropkę po pkt 14 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, którym nadano odznakę „DawcaPrzeszczepu” przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania szpiku lubinnych regenerujących się komórek i tkanek lub którym nadano tytuł i odznakę „ZasłużonyDawca Przeszczepu” przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie legitymacji„Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowodu tożsamości, MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Lubuskiego.

 

Wiceprzewodniczący RadyTomasz Paweł Sroczyński

 

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 30.11.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.12.2015 r. Osoby uprawnione prosimy o zgłaszanie się do siedziby MZK w Zielonej Górzy przy ul. Chemicznej 8 celem nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów. Podstawą nadania uprawnienia będzie przedstawienie wymaganych w Uchwale dokumentów.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2015-12-01 07:31:35Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu