UCHWAŁA NR XXII.189.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 września 2015 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XXII.189.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 września 2015 r.

 

UCHWAŁA NR XXII.189.2015RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnieńdo przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity),oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych orazprzepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 2594 z późn. zm.3)) w § 16 kropkę po pkt 13 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjachod/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Paweł Sroczyński
Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2015-10-08 08:29:39Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu