UCHWAŁA NR XLI.483.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 listopada 2016 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR XLI.483.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 listopada 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień
do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone
przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r. poz. 4461)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw Zielonej
Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1515) w § 15 ust. 1 kropkę po pkt 19 zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) uczniom szkół i placówek kształcenia zawodowego uczęszczającym na zajęcia dodatkowe
lub staże i praktyki w czasie realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w
Mieście Zielona Góra" od miejsca nauki do Parku Technologicznego Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie i z powrotem - na podstawie wydanego na wniosek
dyrektora szkoły lub placówki kształcenia zawodowego (biorącej udział w projekcie) imiennego
upoważnienia wystawionego przez MZK.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Bogusław Pabierowski
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 960.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczoneprzez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 4461)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. opublicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych orazprzepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacjiw ZielonejGórze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1515) w § 15 ust. 1 kropkę po pkt 19 zastępuje się średnikiem idodaje się pkt 20 w brzmieniu:

 

„20) uczniom szkół i placówek kształcenia zawodowego uczęszczającym na zajęcia dodatkowelub staże i praktyki w czasie realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego wMieście Zielona Góra" od miejsca nauki do Parku Technologicznego UniwersytetuZielonogórskiego w Nowym Kisielinie i z powrotem - na podstawie wydanego na wniosekdyrektora szkoły lub placówki kształcenia zawodowego (biorącej udział w projekcie) imiennegoupoważnienia wystawionego przez MZK.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Lubuskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący RadyMarcin Bogusław Pabierowski

 

 

 

 

  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 960.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2016-12-21 08:50:30Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu