UCHWAŁA NR LXIX.987.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 czerwca 2018 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR LXIX.987.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827), art. 33a ust. 6, i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej „MZK”, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.

 

§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego3).

 

Rozdział 2

Ceny biletów

 

§ 3. Ustala się strefy biletowe w obszarze objętym publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:
1) strefę biletową A obejmującą obszar Miasta Zielona Góra;

2) strefę biletową A + B na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem;

3) strefę biletową B poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdyna terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór.

 

§ 4. 1. Ustala się ceny papierowych biletów jednorazowych zakupionych w automatach biletowych lub przez aplikację mobilną za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK:

1) biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a) w strefie biletowej A:

- normalnych – 3,00 zł,

- ulgowych – 1,50 zł,

b) w strefie biletowej A + B:

- normalnych – 4,40 zł,

- ulgowych – 2,20 zł;

c) w strefie biletowej B:

- normalnych – 3,40 zł,

- ulgowych – 1,70 zł;

2) biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych przez 24 godziny od czasu skasowania, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) w strefie biletowej A:

- normalnych – 12,00 zł,

- ulgowych – 6,00 zł,

b) we wszystkich strefach biletowych:

- normalnych – 20,00 zł,

- ulgowych – 10,00 zł.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu.

 

§ 5. Ustala się ceny za przejazdy do dwóch przystanków płacone biletem elektronicznym (krótki przejazd) na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) w strefie biletowej A – 1,00 zł;

2) w strefie biletowej A + B – 2,00 zł;

3) w strefie biletowej B – 1,30 zł.

 

§ 6. 1. Ustala się ceny za przejazdy w strefie biletowej A płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) od 3 do 8 przystanków:

a) normalnych – 2,60 zł,

b) ulgowych – 1,30 zł;

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a) normalnych – 0,04 zł,

b) ulgowych – 0,02 zł.

2. Maksymalna opłata za przejazd, o którym mowa w ust. 1 nie może być większa niż:

1) bilet normalny – 3,00 zł;

2) bilet ulgowy – 1,50 zł.

 

§ 7. 1. Ustala się ceny za przejazdy w strefie biletowej A + B płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1) od 3 do 8 przystanków:

a) normalnych – 4,00 zł,

b) ulgowych – 2,00 zł;

2) powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a) normalnych – 0,04 zł,

b) ulgowych – 0,02 zł.

2. Maksymalna opłata za przejazd, o którym mowa w ust. 1 nie może być większa niż:

1) bilet normalny – 4,40 zł;

2) bilet ulgowy – 2,20 zł.

 

§ 8. Ustala się ceny za przejazdy w strefie biletowej B płacone biletem elektronicznym

według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia

z pojazdu powyżej 3 przystanków:

1) normalnych – 3,20 zł;

2) ulgowych – 1,60 zł.

 

§ 9. 1. Bilet elektroniczny opłacony z e-portmonetki upoważnia do jednej przesiadki w strefie

biletowej A w ciągu 20 minut.

2. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją

wejścia do drugiego.

3. Opłata za przejazd pobierana jest tak, jakby był to przejazd jednym autobusem.

 

§ 10. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem

zbiorowym świadczone przez MZK w strefie biletowej A:

1) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych, z określoną ilością przejazdów (bilet traci

ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności

co pierwsze nastąpi):

a) 30-przejazdowych:

- normalnych – 60,00 zł,

- ulgowych - 30 zł

- ulgowych – 30,00 zł,
b) 90-przejazdowych:
- normalnych – 76,00 zł,
- ulgowych – 38,00 zł;
2) sieciowych biletów na okaziciela trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów - normalnych –
200,00 zł;
3) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów:
a) normalnych – 90,00 zł,
b) ulgowych – 45,00 zł;
4) sieciowych biletów imiennych dziewięćdziesięciodniowych bez limitu ilości przejazdów:
a) normalnych – 260,00 zł,
b) ulgowych – 130,00 zł.
§ 11. 1. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem
zbiorowym świadczone przez MZK w strefie biletowej A + B jak w ust. 2-3.
2. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w strefie biletowej A + B:
1) bez możliwości przesiadki w strefie biletowej A:
a) normalnych – 130,00 zł,
b) ulgowych – 65,00 zł;
2) z możliwością przesiadki w strefie biletowej A:
a) w tym 45 przejazdów w strefie biletowej A:
- normalnych – 140,00 zł,
- ulgowych – 70,00 zł,
b) w tym 90 przejazdów w strefie biletowej A:
- normalnych – 160,00 zł,
- ulgowych – 80,00 zł,
c) bez limitu ilości przejazdów w strefie biletowej A:
- normalnych – 180,00 zł,
- ulgowych – 90,00 zł.
3. Bilet określony w ust. 2 traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem
okresu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi.
§ 12. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych
obowiązujących przez jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego
(I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):
1) w strefie biletowej A – 170,00 zł;
2) w strefie biletowej A + B – 320,00 zł.- ulgowych – 30,00 zł,

b) 90-przejazdowych:

- normalnych – 76,00 zł,

- ulgowych – 38,00 zł;

2) sieciowych biletów na okaziciela trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów - normalnych –200,00 zł;

3) sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a) normalnych – 90,00 zł,

b) ulgowych – 45,00 zł;

4) sieciowych biletów imiennych dziewięćdziesięciodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a) normalnych – 260,00 zł,

b) ulgowych – 130,00 zł.

 

§ 11. 1. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportemzbiorowym świadczone przez MZK w strefie biletowej A + B jak w ust. 2-3.

2. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w strefie biletowej A + B:

1) bez możliwości przesiadki w strefie biletowej A:

a) normalnych – 130,00 zł,

b) ulgowych – 65,00 zł;

2) z możliwością przesiadki w strefie biletowej A:

a) w tym 45 przejazdów w strefie biletowej A:

- normalnych – 140,00 zł,

- ulgowych – 70,00 zł,

b) w tym 90 przejazdów w strefie biletowej A:

- normalnych – 160,00 zł,

- ulgowych – 80,00 zł,

c) bez limitu ilości przejazdów w strefie biletowej A:

- normalnych – 180,00 zł,

- ulgowych – 90,00 zł.

3. Bilet określony w ust. 2 traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływemokresu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi.

 

§ 12. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnychobowiązujących przez jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego(I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):

1) w strefie biletowej A – 170,00 zł;

2) w strefie biletowej A + B – 320,00 zł.

§ 13. Ustala się ceny sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych obowiązujących we

wszystkich strefach biletowych:

1) normalnych - 360,00 zł;

2) ulgowych - 180,00 zł.

 

Rozdział 3

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 

§ 14. 1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

 

1) dzieciom do lat 7 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;

 

2) uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego w którym uczeń kończy 20 roku życia - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną albo na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

 

3) opiekunom dzieci z niepełnosprawnością uczęszczającym do placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 lub przedszkola w przejazdach z dzieckiem i bez dziecka z miejsca zamieszkania do placówki lub przedszkola i z powrotem - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK

w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności dziecka i ważnego zaświadczenia z placówki lub przedszkola do której uczęszcza dziecko z zaznaczeniem że zostało przyjęte jako dziecko z niepełnosprawnością;

 

4) opiekunom uczniów z niepełnosprawnością realizującym obowiązek szkolny, w przejazdach z uczniem i bez ucznia z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie ważnej ekarty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności ucznia i ważnej legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych;

 

5) osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

 

6) osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, jak również orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty, do ośrodków terapii zajęciowej oraz do stołówki MOPS-u lub innej (np. Caritas) na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenia i zaświadczenia z placówek o uczestnictwie lub objęciu opieką;

 

7) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym rentę socjalną wypłacaną przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenieo stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenie o pobieraniu renty socjalnej lub ważną legitymację rencisty lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej lub ważnej legitymacji rencisty) a także ich opiekunom, w przejazdach bez tej osoby z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o w/w orzeczenie i zaświadczenia z tych placówek o uczestnictwie;

 

8) osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, których opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjnym, jak również ich opiekunom, w przejazdach bez tych osób z miejsca zamieszkania na warsztaty i do ośrodków terapii zajęciowej na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu pielęgnacyjny i zaświadczenie z tych placówek o uczestnictwie;

 

9) osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dokument osoby ociemniałej, potwierdzający niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O lub na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność z umiarkowanym (dawniej II grupa) lub znacznym (dawniej I grupa) stopniem niepełnosprawności o symbolu 04-O;

 

10) pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK;

 

11) umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

 

12) osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

 

13) osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

 

14) osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra oraz osobom, którym Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację wydaną przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy lub na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rady Gminy;5) kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

 

16) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i gminy Zabór, posiadającym odznakę„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadane przez Polski Czerwony Krzyż, za oddanie w 15 litrów krwi – przypadku kobiet i 18 litrów krwi – w przypadku mężczyzn, na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub zaświadczenia o ilości

oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej

Górze; oraz dowód tożsamości;

 

17) posiadaczom biletów Związku Transportowego Berlin – Brandenburgia (VBB) w relacjach od/do Zielonej Góry na podstawie biletów VBB do trzech dni od skasowania biletu;

 

18) osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, posiadającym odznakę „DawcaPrzeszczepu” nadaną przez Kierownika podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania

szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek lub posiadającym tytuł i odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nadaną przez właściwego ministra do spraw zdrowia; na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu” oraz dowód tożsamości;

 

19) matkom przebywającym z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym, działającym przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o aktualnie obowiązującą legitymację imienną oraz zaświadczenie z Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze oraz dowód tożsamości.

 

2. Przewóz bagażu, w tym rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich, oraz zwierząt nie podlega opłacie.

 

§ 15. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

 

1) uczniom dziennych szkół policealnych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o ważną legitymację szkolną lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

 

2) emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny – na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i legitymację emeryta lub na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;

 

3) osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze i gminy Zabór oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o wypłacanym świadczeniu lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;4) uczestnikom studiów III stopnia na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o legitymację uczestnika studiów lub na podstawie legitymacji uczestnika studiów;

 

5) osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty i zaświadczenie o świadczeniu wypłacanym przez te organy lub na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te organy;

 

6) osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w ustawowo uprawnionych organach emerytalno-rentowych - ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu o dowód osobisty, legitymację rencisty i zaświadczenie o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na

rentę rodzinną lub na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te organy na rentę rodzinną;

 

7) zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania;

 

8) studentom zagranicznych uczelni posiadającym ważną międzynarodową legitymację ISIC (International Student Identity Card) lub inny dokument potwierdzający status studenta;

 

9) osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.4)) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.5));

 

10) osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie ważnej e-karty, wydanej przez MZK w oparciu decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.6)) lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.7)).

 

§ 16. 1. Przy wystawieniu e-karty zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w § 14 i § 15.

2. Imienna e-karta z zapisanymi uprawnieniami do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów stanowi dokument potwierdzający dane uprawnienia w czasie przejazdu autobusem.

 

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do:

1) przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów:

a) w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy

na terenie Miasta Zielona Góra,

b) w „Dniu bez samochodu” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu,

c) w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;

2) wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach;

3) przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów na i z imprez sportowych (2 godziny przed i 2 godziny po imprezie sportowej) na podstawie porozumienia pomiędzy Klubem Sportowym a Miastem Zielona Góra i po określeniu formy partycypowania w kosztach uruchomienia dodatkowej komunikacji.

 

Rozdział 4

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych

 

§ 18. Za przejazd bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania autobusu/pojazdu lub zmianę trasy jego przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1) opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A;

2) opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A;3) opłata dodatkowa za spowodowanie bezuzasadnionej przyczyny zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy pojazdu – 140 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A;

4) opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:

a) w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 5 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A,

b) w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 7 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A;

5) opłata manipulacyjna za przejazd osoby bez ważnego biletu lub za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia w przypadku okazania w siedzibie podmiotu upoważnionego do kontroli biletów w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty ważnego w dniu przejazdu biletu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia - 3 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w strefie biletowej A.

 

Rozdział 5

Postanowienia przejściowe

 

§ 19. Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.

 

§ 20. Do spraw wszczętych na podstawie rozdziału 4 i nie zakończonych ostatecznie do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 21. Zachowują moc uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane na podstawie § 18 uchwały, o której mowa w § 22.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 22. Traci moc uchwała nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1515 z późn. zm.8)).

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Adam Maciej Urbaniak

 

 


Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2018-08-14 07:41:01Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu