UCHWAŁA NR LXI.821.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2017 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR LXI.821.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień
do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone
przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o
publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz
przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1515 z późn. zm.2)) w § 16 kropkę po pkt 9 zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych
i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do
kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.
zm.3));
11) osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na
skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1383 z późn. zm.4)).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marcin Bogusław Pabierowski
1) Zmiany

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. opublicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.1515 z późn. zm.2)) w § 16 kropkę po pkt 9 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

 

„10) osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznychi związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących dokwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturachi rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn.zm.3);

 

11) osobom, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. naskutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r.poz. 1383 z późn. zm.4)).”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Marcin Bogusław Pabierowski

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2018-01-03 12:12:59Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu