UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 listopada 2013r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 26 listopada 2013r.

 

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

 


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.1)), art. 4 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 - tekst jednolity), art. 33a ust. 6, i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 - tekst jednolity z późn. zm.2)) oraz art. 15 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 - z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Zasady ogólne

 

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty za usługi przewozowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz przepisy taryfowe w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, zwany dalej MZK w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.

§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Zielona Góra i miejscowości: Barcikowice, Drzonków, Krępa, Łężyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada oraz gminy Zabór, która powierzyła Miastu Zielona Góra realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Zielona Góra z niektórymi miejscowościami gminy w ramach zawartego porozumienia międzygminnego4).

 

Rozdział 2

Ceny biletów

 

§ 3. Ustala się strefy biletowe w obszarze obowiązywania uchwały objętym publicznym transportem zbiorowym świadczonym przez MZK:

1)   miejską strefę biletową obejmującą obszar Miasta Zielona Góra oraz miejscowości wymienione w § 2.

2)   podmiejską strefę biletową na obszarze gminy Zabór, obejmującą przejazd z Zielonej Góry do miejscowości położonych na terenie gminy i z powrotem.

3)   pozamiejską strefę biletową – poza granicami Miasta Zielona Góra, obejmującą przejazdy na terenie miejscowości podmiejskiej w gminie Zabór.

 

§ 4. 1. Ustala się ceny papierowych biletów jednorazowych zakupionych w automatach biletowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK:

1)   biletów jednorazowych - jednoprzejazdowych:

a)   w miejskiej strefie biletowej:

-     normalnych – 3,00 zł,

-     ulgowych – 1,50 zł,

b)   w podmiejskiej strefie biletowej:

-     normalnych – 4,40 zł,

-     ulgowych – 2,20 zł;

c)   w pozamiejskiej strefie biletowej:

-     normalnych – 3,40 zł,

-     ulgowych – 1,70 zł;

2)   biletów dobowych (24 godzinnych) - ważnych przez 24 godziny od czasu skasowania, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)   w miejskiej strefie biletowej:

-     normalnych – 12,00 zł,

-     ulgowych – 6,00 zł,

b)   we wszystkich strefach biletowych:

-     normalnych – 20,00 zł,

-     ulgowych – 10,00 zł.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 podróż musi się skończyć w terminie ważności biletu.

 

 § 5. 1. Ustala się ceny za przejazdy do dwóch przystanków płacone biletem elektronicznym (krótki przejazd) na podstawie ilości i lokalizacji przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1)   w miejskiej strefie biletowej – 1,00 zł;

2)   w podmiejskiej strefie biletowej – 2,00 zł;

3)   w pozamiejskiej strefie biletowej – 1,30 zł.

2. Ceny określone w ust. 1 są jednakowe dla wszystkich pasażerów z wyłączeniem osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

 

§ 6. 1. Ustala się ceny za przejazdy w miejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1)   od 3 do 8 przystanków:

a)   normalnych – 2,60 zł,

b)   ulgowych – 1,30 zł;

2)   powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a)   normalnych – 0,04 zł,

b)   ulgowych – 0,02 zł.

2.  Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż:

a)    bilet normalny – 3,00 zł;

b)    bilet ulgowy – 1,50 zł.

 

§ 7. 1. Ustala się ceny za przejazdy w podmiejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:

1)     od 3 do 8 przystanków:

a)     normalnych – 4,00 zł,

b)    ulgowych – 2,00 zł;

2)     powyżej 8 przystanków za każdy następny przejechany przystanek:

a)    normalnych – 0,04 zł,

b)    ulgowych – 0,02 zł.

2.    Maksymalna opłata za przejazd nie może być większa niż:

a)    bilet normalny – 4,40 zł;

b)    bilet ulgowy – 2,20 zł.

 

§ 8. Ustala się ceny za przejazdy w pozamiejskiej strefie biletowej płacone biletem elektronicznym według ilości przejechanych przystanków, liczonych na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu powyżej 3 przystanków:

1)       normalnych – 3,20 zł,

2)       ulgowych – 1,60 zł.

 

§ 9. 1. Bilet elektroniczny upoważnia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 20 min.

2. Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem.

3. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego.

 

§ 10. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w miejskiej strefie biletowej:

1)   sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych, z określoną ilością przejazdów (bilet traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi):

a)   30-przejazdowych:

-     normalnych – 60,00 zł,

-     ulgowych – 30,00 zł,

b)   90-przejazdowych:

-     normalnych – 76,00 zł,

-     ulgowych – 38,00 zł;

2)   sieciowych biletów na okaziciela trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów:

- normalnych – 200,00 zł;

3)   sieciowych biletów imiennych trzydziestodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a)   normalnych – 90,00 zł,

b)   ulgowych – 45,00 zł;

4)   sieciowych biletów imiennych dziewięćdziesięciodniowych bez limitu ilości przejazdów:

a)   normalnych – 260,00 zł,

b)   ulgowych – 130,00 zł.

 

§ 11. 1. Ustala się ceny biletów okresowych za usługi przewozowe publicznym transportem zbiorowym świadczone przez MZK w podmiejskiej strefie biletowej jak w ust. 2-3.

2. Ustala się ceny biletów imiennych trzydziestodniowych – w podmiejskiej strefie biletowej:

1)   bez możliwości przesiadki w miejskiej strefie biletowej:

a)   normalnych – 130,00 zł,

b)   ulgowych – 65,00 zł;

2)   z możliwością przesiadki w miejskiej strefie biletowej:

a)   w tym 45 przejazdów na liniach miejskich:

-     normalnych – 140,00 zł,

-     ulgowych – 70,00 zł,

b)   w tym 90 przejazdów na liniach miejskich:

-     normalnych – 160,00 zł,

-     ulgowych – 80,00 zł,

c)   bez limitu ilości przejazdów na liniach miejskich:

-     normalnych – 180,00 zł,

-     ulgowych – 90,00 zł.

3)   Bilet określony w ust. 2 traci ważność z chwilą wykorzystania ilości przejazdów lub z upływem czasu ważności – w zależności co pierwsze nastąpi.

 

§ 12. 1. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych imiennych - szkolnych - ważnych przez kolejnych jedenaście miesięcy na wszystkie linie w ramach strefy biletowej z zastrzeżeniem ust. 2:

1)   w miejskiej strefie biletowej – 380,00 zł;

2)   w podmiejskiej strefie biletowej – 700,00 zł.

2. Termin ważności biletu określonego w ust. 1 nie może przekroczyć 30 września następnego roku.

 

§ 13. Ustala się ceny biletów okresowych ulgowych, imiennych - studenckich semestralnych na jeden semestr - na okresy od 1 października do 15 lutego roku następnego (I semestr) i od 16 lutego do 30 czerwca (II semestr):

1)   w miejskiej strefie biletowej – 170,00 zł;

2)   w podmiejskiej strefie biletowej – 320,00 zł.

 

§ 14. Ustala się ceny sieciowych imiennych biletów trzydziestodniowych obowiązujących we wszystkich strefach biletowych:

1)   normalnych - 360,00 zł;

2)   ulgowych - 180,00 zł.

 

§ 15. Ustala się cenę za przewóz bagażu (w tym rowerów) lub/i zwierząt, z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach, w wysokości odpowiadającej cenie:

- papierowego biletu jednoprzejazdowego normalnego obowiązującego na danej trasie lub,

- elektronicznego biletu jednoprzejazdowego normalnego, obowiązującego na danej trasie.

 

Rozdział 3

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 

§ 16. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1)   dzieciom do lat 4 - na podstawie oświadczenia o wieku dziecka osoby opiekującej się nim w czasie podróży;

2)   uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom, w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i ważnej legitymacji szkolnej;

3)   osobom które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek;

4)   osobom o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunom, w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub dawnego orzeczenia o pierwszej grupie inwalidzkiej);

5)   osobom o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym wcześniejsze zatrudnienie, pobierającym świadczenia socjalne wypłacane przez właściwe organy, oraz opiekunom tych osób w czasie podróży - na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (również zaświadczenia o pobieraniu renty socjalnej);

6)   osobom ociemniałym oraz ich przewodnikom - na podstawie dokumentu osoby ociemniałej, potwierdzającego niepełnosprawność;

7)   pracownikom MZK i członkom ich rodzin, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz emerytom MZK - na podstawie ważnego, imiennego uprawnienia, wydanego przez MZK;

8)   umundurowanym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i Straży Miejskiej w Zielonej Górze podczas pełnienia obowiązków służbowych - na podstawie legitymacji służbowej;

9)   osobom będącym członkami zwyczajnymi Związku Sybiraków urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej, tj. przed 8 maja 1945 r., zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, miejscowości, o których mowa w § 2 i gminy Zabór - na podstawie specjalnie w tym celu wydanej, w uzgodnieniu z MZK, legitymacji Związku;

10)  osobom będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonym przed ukończeniem II wojny światowej tj. przed 8 maja 1945 r. zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, miejscowości, o których mowa w § 2 i gminy Zabór - na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;

11)  osobom, którym Rada Miasta Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Miasta Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Miasta lub Rada Gminy Zielona Góra nadała Honorowe obywatelstwo Gminy Zielona Góra, na podstawie legitymacji wydanej przez Przewodniczącego Rady Gminy;

12)   kontrolerom wyspecjalizowanych firm, działającym na zlecenie MZK w czasie wykonywania obowiązków służbowych - na podstawie ważnego identyfikatora z fotografią i numerem służbowym;

13)    osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra, miejscowości, o których mowa w § 2 i gminy Zabór, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi, na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze; na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

 

§ 17. Uprawnienia do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały przysługują:

1)   uczniom dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

2)   dzieciom w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentów dziecka albo rodziców lub opiekunów, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;

3)   emerytom, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta;

4)   osobom do 70 roku życia, pobierającym zasiłek stały we właściwych ośrodkach pomocy społecznej w Zielonej Górze, miejscowości, o których mowa w § 2 i gminy Zabór, oraz tym ich współmałżonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o wypłacanym świadczeniu;

5)   uczestnikom studiów III stopnia na podstawie legitymacji uczestnika studiów;

6)   osobom do 70 roku życia pobierającym świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy w: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia o świadczeniu wypłacanym przez te instytucje;

7)   osobom do 70 roku życia, które zamieniły emeryturę lub świadczenie pieniężne z tytułu niezdolności do pracy na rentę rodzinną pobieraną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości - na podstawie dowodu osobistego, legitymacji rencisty i stosownego zaświadczenia o zamianie świadczenia wypłacanego przez te instytucje na rentę rodzinną;

8)   zarejestrowanym bezrobotnym mieszkańcom Miasta Zielona Góra i miejscowości, o których mowa w § 2, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku - na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ważnego przez 1 miesiąc od daty wydania.

 

§ 18. 1. Przy wystawieniu biletu elektronicznego zostaną potwierdzone uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie dokumentów wymienionych w § 16 i § 17.

2. Imienny bilet elektroniczny stanowi dokument potwierdzający ulgi w czasie przejazdu autobusem.

 

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy na terenie Miasta Zielona Góra i miejscowości, o których mowa w § 2, do bezpłatnych przejazdów w „Dniu bez samochodu" w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz w celu obsługi innych uroczystości, w tym imprez i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, wprowadzania promocyjnych opłat za przejazdy dokonywanych biletem elektronicznym w różnych okresach czasu na różnych liniach, nie większych jednak niż maksymalna cena za normalny bilet obowiązujący na danej trasie.

 

Rozdział 4

Sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych

 

§ 20. Za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu, za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny oraz za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1)   opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu:

a)   w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 30 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b)   w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 55 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

2)   opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu:

a)   w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b)   w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

3)   opłata dodatkowa za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków:

a)   w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 25 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 

b)   w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 40 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

4)   opłata dodatkowa za spowodowanie bezuzasadnionej przyczyny zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy pojazdu – 140 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

5)   opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia:

a)   w przypadku opłacenia natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 5 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej,

b)   w przypadku opłacenia po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 7 - krotność ceny papierowego biletu jednorazowego normalnego stosowanego w miejskiej strefie biletowej;

6)   osoby do 16 roku życia oraz posiadające bilety imienne - po okazaniu uprawnienia w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - zwolnione są od opłaty dodatkowej.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 21. Bilety wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresów, na jakie były wystawione.

 

§ 22. Traci moc uchwała nr XXV.199.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 107 5)).

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady 


Adam Urbaniak

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1014.

3) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368.

4) Porozumienie międzygminne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 197 oraz z 2013 r. poz. 94.

5) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 990.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2014-08-05 11:53:14Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu