Uchwała nr LI/673/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r. - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

Uchwała nr LI/673/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.[1]) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.[2]) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1.

W uchwale nr XXXVI/492/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009 r. Nr 4, poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Przedmiotem działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, zwanego dalej zakładem, jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej.";

2)    po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zielona Góra do szczegółowego określenia zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez zakład.".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Urbaniak

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420.

[2]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 97 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2009-09-08 13:22:52Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu