STARSZY INFORMATYK - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

STARSZY INFORMATYK - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Data i miejsce: 28.12.2017, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Minimum ośmioletni staż pracy oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych i/lub przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
 7. Doświadczenie w obszarach zarządzania:
  • systemy baz danych (mile widziane doświadczenie z IBM DB2),
  • macierze dyskowe,
  • urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, bezprzewodowe punkty dostępowe, modemy GSM),
  • rejestratory video,
  • Microsoft Active Directory, Microsoft Windows Systems Update Services, Microsoft Windows Terminal, Microsoft Print Server, Microsoft File Server, Microsoft Failover Clustering Services,
  • serwerowe systemy operacyjne: Microsoft Windows Server w wersji Standard, Enterprise, Data Center, CentoOS, Ubuntu LST,
  • klienckie systemy operacyjne: Windows 7 i 10 w wersji Professional,
  • Systemy backupu, obsługa dysków RDX, LTO,
  • Środowisko wirtualne, w szczególności Microsoft Hyper-V w wersji 2012 i wyżej,
  • Systemy antywirusowe. Mile widziane doświadczenie z NOD, F-Secure,
  • Systemy klasy ERP.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wymagana ogólna wiedza i doświadczenie w zakresie naprawy sprzętu komputerowego
 2. Znajomość na poziomie komunikatywnym języka angielskiego lub niemieckiego.
 3. Mile widziane doświadczenie w obszarach:
  • Zarządzanie projektami - znajomość różnych metodyk,
  • Podstawowa wiedza na temat ITIL,
  • Systemy Business Intelligence,
  • Hurtownie danych,
  • Sieci intranet. Systemy typu SharePoint i podobne rozwiązania.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami sieciowymi klasy UTM,
 5. Podstawowa wiedza dotycząca zarządzania deduplikatorami,
 6. Umiejętność bycia samodzielnym pracownikiem i chęć zdobywania wiedzy.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Dbałość o wizerunek pracodawcy.
 9. Szanowanie potrzeb współpracowników.
 10. Prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań

 1. Utrzymanie eksploatowanych oraz wdrażanych systemów informatycznych.
 2. Udzielanie wsparcia pracownikom w obsłudze systemów informatycznych.
 3. Zarządzanie systemowymi kontami użytkowników oraz uprawnieniami do zasobów danych.
 4. Wykonywanie instalacji/aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania.
 5. Wykonywanie zadań powierzonych Administratorowi Systemu Informatycznego zgodnie z „Polityką bezpieczeństwa” oraz „Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym”.
 6. Codzienne wykonywanie backupu danych.
 7. Wykonywanie okresowych czynności związanych ze skanowaniem antywirusowym komputerów.
 8. Monitorowanie sieci/urządzeń sieciowych/serwerów/systemów informatycznych w celu zapobiegania i usuwania problemów.
 9. Wykonywanie okresowych testów odtwarzania systemów w przypadku awarii.
 10. Wykonywanie czynności serwisowych związanych z naprawą dysków twardych oraz innych podzespołów komputerowych.
 11. Udział w przygotowywaniu i aktualizowaniu niezbędnych procedur oraz dokumentacji związanych z utrzymaniem i administrowaniem infrastruktury informatycznej.
 12. Prowadzenie okresowych audytów oprogramowania w celu zapewnienia jego legalności.
 13. Testowanie nowego oprogramowania.
 14. Szkolenia użytkowników w zakresie obsługi systemów oraz aplikacji biurowych.
 15. Aktywny udział przy wdrożeniach nowych systemów informatycznych.
 16. Tworzenie niestandardowych raportów w oparciu o dane przechowywane w bazach danych.
 17. Współpraca z dostawcami i poddostawcami systemów oraz sprzętu komputerowego.
 18. Dokumentowanie zmian dokonywanych w administrowanym środowisku.
 19. Prowadzenie wszelkich dokumentacji projektowych, tworzenie/aktualizacja niezbędnych procedur.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego dotyczących zajmowanego stanowiska pracy.
 21. Bieżąca obsługa problemów zgłaszanych przez pracowników.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 6. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Starszy Informatyk”" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 14.45.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2018-01-12   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze  informuje o wyniku naboru na stanowisko Starszego Informatyka w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner- Dyrektor,
 • Tomasz Brychcy- Główny Informatyk,
 • Edyta Góral – Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 2, w tym spełniających wymogi formalne:2

Komisja oceniła pod względem merytorycznym i formalnym złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne.

 W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:

 1. Pan  Błażej Cichy zamieszkały w Zielonej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja stwierdziła, że Pan Błażej Cichy spełnia wymagania zarówno niezbędne, jak i dodatkowe do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pana Błażeja Cichy  na stanowisku Starszego Informatyka w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Zatrudnienie jest planowane od dnia 22 stycznia 2018  roku. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy zostaną określone przez Dyrektora Zakładu.

Protokół sporządziła  w dniu 15.01.2018 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2017-12-28 13:35:34Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu