SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - KOORDYNATOR KONTRAKTU W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - KOORDYNATOR KONTRAKTU W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Data i miejsce: 29.11.2017, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe (mile widziane techniczne).
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów prawa w zakresie Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, norm z zakresu budownictwa i powiązanych (mile widziana znajomość warunków kontraktowych FIDIC)
 7. Minimum pięcioletni staż pracy.
 8. Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane /branżowe (jako dodatkowy atut)
 2. Znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 4. Zaangażowanie, odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
 6. Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych.

Zakres zadań

 1. Weryfikacja dokumentacji technicznej.
 2. Sporządzanie raportów oraz przygotowywanie niezbędnych danych w zakresie zaawansowania realizacji Projektu.
 3. Przygotowywanie Projektu w zakresie spraw terenowo-prawnych.
 4. Monitorowanie postępowań administracyjnych, prowadzonych w ramach Projektu.
 5. Nadzór nad prawidłowością stosowania procedur wynikających z przepisów prawa w tym ustawy Prawo Budowlane.
 6. Udział w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych w ramach Projektu.
 7. Dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań pod względem technicznym (analiza wszelkich dokumentów rozliczeniowych wynikających z zapisów kontraktów).
 8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją kontraktów na roboty, w tym m.in. monitorowanie zgodności zakresu rzeczowego kontraktów z umową o dofinansowanie Projektu.
 9. Protokołowanie i sporządzanie notatek ze spotkań w ramach Projektu.
 10. Przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów Projektu.
 11. Wdrożenie działań na rzecz właściwej popularyzacji i przepływu informacji dotyczących źródeł finansowania i realizacji Projektu, zgodnie z wytycznymi.
 12. Udział w opracowaniu planu zamówień publicznych.
 13. Udział w tworzeniu SIWZ na zamówienia realizowane w związku z Projektem.
 14. Określanie szacunkowej wartości zamówień realizowanych w związku z Projektem.
 15. Sporządzanie zleceń, dla których nie stosuje się ustawy PZP.
 16. Uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej.
 17. Współpraca z komórką zamówień publicznych MZK w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne dla potrzeb realizacji Projektu.
 18. Sygnalizowanie Kierownikowi JRP zagrożeń przyjętego harmonogramu oraz innych związanych z Projektem.
 19. Zachowanie poufności w zakresie procedur przetargowych dotyczących Projektu.
 20. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów realizowanych w ramach Projektu.
 21. Współpraca przy realizacji kontraktów z pozostałymi członkami JRP, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, konsultantami zewnętrznymi oraz Inżynierem Kontraktu.
 22. Weryfikowanie Raportów Wykonawców oraz rekomendowanie do zatwierdzenia Kierownikowi JRP.
 23. Sporządzanie korespondencji i dokumentów w ramach Projektu.
 24. Załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.
 25. Weryfikowanie i opisywanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych za z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, procedur, regulaminów i instrukcji obowiązujących w ramach realizowanego Projektu.
 26. Udział w posiedzeniach / spotkaniach związanych z realizacją Projektu.
 27. Przygotowywanie dokumentów na potrzeby audytów wewnętrznych oraz audytów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne
 28. Zapewnianie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 29. Uczestniczenie w audytach i kontrolach na wszystkich etapach realizacji Projektu.
 30. Współpraca w trakcie realizacji Projektu z Instytucją Zarządzającą i Pośredniczącą oraz Instytucją Wdrażającą.
 31. Współpraca z poszczególnymi działami znajdującymi się w strukturze MZK.
 32. Współpraca z Kancelarią Prawną świadczącym usługi dla Projektu.
 33. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP w ramach realizowanego Projektu.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
 6. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Specjalista ds. technicznych -Koordynator Kontraktu w Jednostce Realizującej Projekt" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8,    65 -713 Zielona Góra w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 14.45.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2017-12-18   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze informuje o wyniku naboru na stanowisko SPECJALISTA D/S TECHNICZNYCH-KOORDYNATOR KONTRAKTU W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner-  Dyrektor,
 • Robert Karwacki - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych,
 • Magdalena Dotka – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
 • Edyta Góral - Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 1, w tym spełniających wymogi formalne:1

Komisja oceniła pod względem formalnym złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:

 1. Pan Sławomir Michalak zamieszkały w Ługowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pan Sławomir Michalak spełnia wymagania zarówno niezbędne, jak i dodatkowe do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pana Sławomira Michalak na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych – Koordynatora Kontraktu w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze od miesiąca stycznia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia zostaną określone przez Dyrektora Zakładu

Protokół sporządziła  w dniu 28.12.2017 roku Edyta Góral.

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2017-11-29 08:39:07Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu