SPECJALISTA DS. OBSŁUGI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Data i miejsce: 05.05.2016, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Minimum ośmioletni staż pracy oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych i/lub przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 4. Zaangażowanie, odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
 6. Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych.

Zakres zadań

 1. Prowadzanie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
 2. Zapewnienie terminowej realizacji płatności.
 3. Sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno-finansowym.
 4. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych;
 5. zapewnienie terminowej płatności rat oraz obliczania kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby realizacji Projektu.
 6. Stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu.
 7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (finansowymi, skarbowymi, bankami) w zakresie finansowo - księgowym Projektu.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
 6. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Finansowo-Księgowej w Jednostce Realizującej Projekt" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 02 maja  2016 r. do godz. 14.45.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2016-05-02   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze informuje o wyniku naboru na stanowisko Specjalista d/s Obsługi Finansowo-Księgowej w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner - Dyrektor,
 • Robert Karwacki - Zastępca Dyrektora /s. Technicznych,
 • Edyta Góral – Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 1, w tym spełniających wymogi formalne:1

Komisja oceniła pod względem formalnym złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 1. Pani  Lucyna Mosakowska zamieszkała w Żarach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, ze Pani Lucyna Mosakowska spełnia wymagania zarówno niezbędne, jak i dodatkowe do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pani Lucyny Mosakowskiej  na stanowisku Specjalisty d/s Obsługi Finansowo-Księgowej w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Zatrudnienie jest planowane od dnia 23 maja 2016 roku. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy zostaną określone przez Dyrektora Zakładu. 

Protokół sporządziła  w dniu 05.05.2016 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2016-05-05 10:04:17Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu