SPECJALISTA DS. OBSŁUGI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ / KOORDYNATOR W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ / KOORDYNATOR W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Data i miejsce: 16.11.2017, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość Ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 7. Minimum ośmioletni staż pracy oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych i/lub przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
 8. Rozliczenie co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej lub innych równoważnych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 4. Zaangażowanie, odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
 6. Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych.

Zakres zadań

 1. Prowadzanie rachunkowości Projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej.
 2. Rejestracja faktur i rachunków wpływających do JRP.
 3. Prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych, dla potrzeb monitorowania rzeczowo – finansowego inwestycji na poziomie JRP.
 4. Nadzór finansowy nad zawieranymi umowami i kontraktami.
 5. Sporządzanie i aktualizacja Harmonogramów rzeczowo-finansowych i innych.
 6. Sporządzanie i aktualizacja planów finansowania Projektu oraz planu wystąpień o środki dotacji.
 7. Sporządzanie wniosków o płatność.
 8. Monitoring zgodności realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów.
 9. Weryfikacja poprawności dokumentacji finansowej, weryfikacja świadectw płatności i innych dokumentów rozliczeniowych.
 10. Przyjmowanie, sprawdzanie, i rozliczanie faktur i innych dokumentów księgowych.
 11. Analiza kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
 12. Prowadzenie ewidencji operacji finansowych, faktur, zaliczek związanych z realizacją Projektu.
 13. Przygotowywanie dokumentacji finansowej Projektu do kontroli, audytów finansowych..
 14. Koordynowanie pozyskiwania środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu (dotacja z CUPT, dotacja z UM).
 15. Zapewnianie terminowego rozliczania środków finansowych otrzymanych na potrzeby realizacji Projektu.
 16. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie.
 17. Zapewnienie terminowej realizacji płatności.
 18. Sporządzanie informacji, sprawozdań, raportów z realizacji Projektu w zakresie ekonomiczno-finansowym.
 19. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych.
 20. Stworzenie i przestrzeganie polityki rachunkowości sporządzonej na potrzeby Projektu.
 21. Współpraca ze Skarbnikiem Miasta oraz służbami finansowymi Urzędu Miasta w zakresie zapewnienia płynności finansowej Projektu, przygotowywania prognoz i planów płatności, zapotrzebowania na środki.
 22. Współpraca z Głównym Księgowym oraz Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego Zakładu w celu zapewnienia ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem finansowania Projektu, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i Harmonogramem Realizacji Projektu.
 23. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (finansowymi, skarbowymi, bankami) w zakresie finansowo - księgowym Projektu.
 24. Archiwizacja dokumentów finansowych Projektu.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
 6. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: \"Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Finansowo-Księgowej w Jednostce Realizującej Projekt\" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8,
65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 18 grudnia 2017r. do godz. 14.45.

Termin składania dokumentów - 2017-12-18   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze informuje o wyniku naboru na stanowisko SPECJALISTA DS. OBSŁUGI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ / KOORDYNATOR W  JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner - Dyrektor,
 • Mieczysław Jargas - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych,
 • Andżelika Śmiech – Kierownik działu Finansowo-Księgowego,
 • Magdalena Dotka – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
 • Edyta Góral - Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 3, w tym spełniających wymogi formalne:3

Komisja oceniła pod względem formalnym złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 1. Pani Kinga Wiśniewska zamieszkała w Przytoku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Kinga Wiśniewska spełnia wymagania do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pani Kingi Wiśniewskiej na stanowisku Specjalisty ds. Obsługi Finansowo-Księgowej/Koordynatora w Jednostce Realizującej Projekt od miesiąca stycznia 2018 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia zostaną określone przez Dyrektora Zakładu

Protokół sporządziła  w dniu 28.12.2017 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2017-11-16 11:58:05Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu