SPECJALISTA DS. MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Data i miejsce: 05.05.2016, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Minimum ośmioletni staż pracy oraz minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych i/lub przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 4. Zaangażowanie, odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
 6. Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych.

Zakres zadań

 1. Opracowywanie planu promocji Projektu, koordynowanie prac związanych z informacją, promocją i wizualizacją Projektu..
 2. Prowadzenie dokumentacji Projektu oraz jej przechowywanie.
 3. Przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Umowy o dofinansowanie
 4. Zapewnienie prawidłowej obsługi Kontroli zewnętrznej.
 5. Bieżący monitoring realizacji zadań zgodnie z harmonogramami realizacji Projektu.
 6. Pomoc przy opracowywaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w JRP.
 7. Współpraca przy opracowaniu aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu płatności Projektu z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, a także innych dokumentów związanych z monitoringiem postępu rzeczowego i finansowego Projektu dla potrzeb instytucji związanych z wdrażaniem Projektu.
 8. Współpraca z komórką zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne dla potrzeb realizacji Projektu.
 9. Przygotowywanie zbiorczej sprawozdawczości Projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości.
 10. współpraca przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu;

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
 6.  Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Monitoringu w Jednostce realizującej Projekt”" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 02 maja  2016 r. do godz. 14.45.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2016-05-02   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze  informuje o wyniku naboru na stanowisko Specjalista d/s Monitoringu i Sprawozdawczości w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner - Dyrektor,
 • Robert Karwacki - Zastępca Dyrektora d/s Technicznych,
 • Edyta Góral – Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 1, w tym spełniających wymogi formalne:1

Komisja oceniła pod względem formalnym złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

 W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 1. Pani  Maria Patrzylas zamieszkała w  Żarach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, ze Pani Maria Patrzylas spełnia wymagania zarówno niezbędne, jak i dodatkowe do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pani Marii Patrzylas na stanowisku Specjalisty d/s Monitoringu i Sprawozdawczości w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Zatrudnienie jest planowane  od dnia 23 maja 2016 roku.  Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy zostaną określone przez Dyrektora Zakładu

Protokół sporządziła  w dniu 05.05.2016 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2016-05-05 09:58:35Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu