SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Data i miejsce: 18.10.2018, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Minimum trzyletni staż pracy.
 7. Umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki z funduszy unijnych i/lub przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.
 2. Znajomość obowiązujących przepisów i zasad przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 3. Znajomość przepisów o finansach publicznych, zamówieniach publicznych.
 4. Zaangażowanie, odpowiedzialność.
 5. Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.
 6. Gotowość do stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji w formie samokształcenia oraz udziału w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych.

Zakres zadań

 1. Przygotowywanie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Planów Płatności, Harmonogramu rzeczowo - finansowego
 2. Przygotowanie sprawozdań oraz raportów finansowych w ramach Projektu.
 3. Współpraca z Urzędem Miasta oraz partnerami Projektu w zakresie finansowym dotyczącym Projektu.
 4. Przygotowanie i sporządzanie Planu Inwestycji i wydatków dla Jednostki Realizującej Projekt.
 5. Sporządzanie harmonogramów płatności dla Działu F-K
 6. Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym oraz opisywanie zgodnie z Wytycznymi MRR (dokonywanie kwalifikacji kosztów oraz kategorii wydatków).
 7. Dokonywanie weryfikacji formalno-rachunkowej faktur pod względem zgodności z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku od towarów i usług.
 8. Aktualizacja wewnętrznych procedur Projektu w zakresie wykonywanych czynności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania JRP.
 9. Współpraca z Bankiem obsługującym rachunki Projektu.
 10. Monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych dotyczących Projektu.
 11. Dokumentowanie wydatków w ramach Projektu zgodnie z wymogami Wytycznych oraz Zaleceń MRR.
 12. Prowadzenie zestawień wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń na rzecz pracowników.
 13. Przekazywanie prawidłowo opisanych faktur i rachunków do Działu Finansowo-Księgowego z dyspozycją terminu przelewu.
 14. Opracowywanie danych w zakresie monitoringu finansowego.
 15. Sygnalizowanie przełożonym zagrożenia płynności finansowej Projektu.
 16. Monitorowanie gwarancji finansowych Kontraktów.
 17. Monitorowanie zabezpieczeń środków na realizację Projektu, w tym z POliŚ oraz zaciągniętych pożyczek.
 18. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów pożyczek/pożyczek.
 19. Terminowe przygotowanie wniosków o przekazanie środków finansowych z POliŚ oraz w ramach uzyskanych pożyczek.
 20. Uczestniczenie w spotkaniach, naradach związanych z realizacją Projektu.
 21. Przygotowywanie dokumentów na potrzeby audytów wewnętrznych oraz audytów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne oraz zapewnienie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów.
 22. Monitorowanie realizacji zawartych umów pod względem finansowym.
 23. Nadzór nad przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych związanych z przyjęciem środków trwałych oraz przygotowanie dokumentów OT dla zakończonych inwestycji.
 24. Prowadzenie wykazu nieprawidłowości oraz uchybień i informowanie o nich przełożonych.
 25. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 26. Opracowywanie z pozostałymi członkami zespołu JRP wniosków o płatność, a następnie przedkładanie do zatwierdzenia.
 27. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o płatność.
 28. Zapewnienie terminowej realizacji płatności w ramach zawartych kontraktów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
 29. Dokonywanie weryfikacji ofert wykonawców oraz dokumentacji przetargowej pod względem finansowym.
 30. Nadzór nad poprawnością archiwizacji dokumentacji finansowej Projektu.
 31. Prowadzenie zestawień wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POliŚ”.
 32. Wykonywanie monitoringu księgowego w celu zapewnienia przejrzystości i prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej (weryfikacja zapisów na kontach księgowych).
 33. Współpraca przy realizacji Kontraktów realizowanych w ramach Projektu z pozostałymi członkami JRP, Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta, konsultantami zewnętrznymi oraz Inżynierem.
 34. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika JRP w zakresie realizowanego  Projektu.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie opatrzone datą i podpisem,  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o następującej treści
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że :
  1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się o pracę jest Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - siedziba: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8.
  2) Cele przetwarzania moich danych osobowych związane z rozpatrzeniem mojej kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniłem  / udostępniłam MZK w Zielonej Górze w niniejszym Kwestionariuszu, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK w Zielonej Górze, w tym profilowaniu.
  4) Przysługują mi prawa:
  - dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  - sprostowania (poprawiania) danych,
  - usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5) Administrator Danych deklaruje, że będzie przechowywał dotyczące mnie dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty podania ich przeze mnie do MZK.
  6) Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w MZK w Zielonej Górze.”
 5. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko SPECJALISTY  DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH w Jednostce Realizującej Projekt" w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 17 listopada  2018 r. do godz. 14.45.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2018-11-17   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze  informuje o wyniku naboru na stanowisko Specjalista d/s Ekonomiczno-Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner- Dyrektor,
 • Magdalena Dotka- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
 • Edyta Góral – Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 2, w tym spełniających wymogi formalne:2

Komisja oceniła pod względem formalnym dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

 1. Pani  Żaneta Zadroga zamieszkała w Zielonej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Żaneta Zadroga spełnia wymagania do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pani Żanety Zadroga  na stanowisku Specjalisty d/s Ekonomiczno-Finansowych w Jednostce Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Zatrudnienie jest planowane w miesiącu grudniu 2018 roku. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy zostaną określone przez Dyrektora Zakładu.

Protokół sporządziła  w dniu 05.12.2018 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2018-10-18 12:39:46Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu