INFORMATYK - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat - BIP MZK Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Zakład Komunikacji
w Zielonej Górze

INFORMATYK - Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Data i miejsce: 11.09.2019, Zielona Góra

Wymagania odnośnie stanowiska

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie informatyczne średnie lub wyższe.
 4. Niekaralność.
 5. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania podstawowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z budową komputera niezbędna do jego naprawy/instalacji/konfiguracji,
 2. Umiejętność instalacji oraz konfiguracji systemu operacyjnego Microsoft Windows,
 3. Podstawowa znajomość zagadnień sieci komputerowej pozwalająca na konfigurację kart sieciowych, otoczenia sieciowego,
 4. Umiejętność instalacji/konfiguracji drukarek sieciowych,
 5. Podstawowa znajomość Microsoft Active Directory w zakresie tworzenia kont użytkowników, przypisywania ich do odpowiednich grup,
 6. Umiejętność obsługi/instalacji/konfiguracji pakietu Microsoft Office,
 7. Umiejętność pracy nad kilkoma/kilkunastoma zagadnieniami jednocześnie,
 8. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 9. Ciekawość, chęć zdobywania wiedzy oraz umiejętność jej przekazywania w celach szkoleniowych, zaangażowanie,
 10. Szacunek do ludzi/otoczenia,
 11. Prawo jazdy kat. B - potrzebne w związku z obsługą punktu sprzedaży biletów oraz centrum przesiadkowego.

Od kandydata dodatkowo oczekujemy proaktywnej postawy, dużej samodzielności, zaangażowania, chęci zdobywania wiedzy w dużej mierze, przynajmniej na początek poprzez obserwację oraz zadawanie pytań.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys – Curriculum Vitae.
 2. Kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o okresie trwającego zatrudnienia).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 4. Oświadczenie o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującą ustawą o następującej treści:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że :
  1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się o pracę jest Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - siedziba: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8.
  2) Cele przetwarzania moich danych osobowych związane z rozpatrzeniem mojej kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniłem  / udostępniłam MZK w Zielonej Górze w niniejszym Kwestionariuszu, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK w Zielonej Górze, w tym profilowaniu.
  4) Przysługują mi prawa:
  - dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  sprostowania (poprawiania) danych,
  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5) Administrator Danych deklaruje, że będzie przechowywał dotyczące mnie dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty podania ich przeze mnie do MZK.
  6) Podanie danych osobowych  ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w MZK w Zielonej Górze.”
 6. Ewentualne referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zaklejonej i opisanej kopercie: "Nabór na stanowisko Informatyk” w sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra w terminie do dnia 27 września 2019 roku do godziny 14:45.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Termin składania dokumentów - 2019-09-27   Rekrutacja zakończona

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze informuje o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Miejskim Zakładzie Komunikacji ul. Chemiczna 8,  65-713 Zielona Góra

Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Barbara Langner- Dyrektor,
 • Tomasz Brychcy- Główny Informatyk,
 • Edyta Góral – Kierownik Działu Pracowniczego i Ekonomicznego,

Lista nadesłanych ofert: 4, w tym spełniających wymogi formalne:4

Komisja oceniła pod względem merytorycznym i formalnym złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne.

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:

 1. Pan  Mariusz Woros zamieszkały w Zielonej Górze

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja stwierdziła, że Pan Mariusz Woros spełnia wymagania do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W związku z powyższym Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pana Mariusza Woros  na stanowisku Informatyka w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Zielonej Górze. Zatrudnienie na w/w stanowisku jest planowane od października 2019 roku. Szczegółowy zakres obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia i wymiar czasu pracy zostaną określone przez Dyrektora Zakładu. 

Protokół sporządziła  w dniu 04.10.2019 roku Edyta Góral

Rejestr zmian
Lp.DataOsobaOpis
1.2019-09-11 13:17:49Administrator SystemuUtworzenie

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
BIP MZK Zielona Góra nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu